Hur skulle det vara att kunna mäta effekten av era HR investeringar?

Humankapital är oftast en ännu större investering eller kostnad än maskiner eller it-system. Om man investerar i en maskin räknar man ut avkastningen den kan ge framöver. Sedan när man har maskinen i gång mäter man utfallet och sedan finlirar och finjusterar man så mycket man kan. Spillet ska vara så lite som möjligt och det är en självklarhet att man mäter förbättringen.

När det gäller humankapitalet har man inte varit lika mån om att mäta. Svårigheten har varit att finna lämpliga mätmetoder. Genom medarbetarundersökningar har man i bästa fall kunnat konstatera vilka åtgärder som ska sättas in men man har aldrig kunnat konstatera vad det kostar om dessa åtgärder inte sätts in. Dvs. hur mycket tid och pengar som spills på att chefer och medarbetare har fel fokus pga. att organisationen inte fungerar optimalt. En kostnad som generellt är mycket dold i normala ekonomiska redovisningar.

Verktyget QMpoint-Tid mäter en del av effekterna av investeringar i HR genom att mäta den psykosociala spilltiden (PSS). Med hjälp av instrumentet kan du få fram en kostnadsbild av hur mycket tid spenderas på ”onödiga problem”. ”Onödiga” då de har sin orsak i brister och oklarheter i hur man samarbetar. Det görs genom en enkel mätprocess under en veckas tid på avdelningen. Sedan kan man, efter att ha infört vissa förbättringar och finjusteringar, mäta igen. Således får man grepp om frågan om insatserna också leder till resultat.

Vårt syfte är att hjälpa organisationer att bli mer medvetna om den outnyttjade samarbetspotentialen de besitter och att hjälpa utveckla den. Vårt tillvägagångssätt leder till en ny typ av effektivisering som ökar helhetssynen och som bättre tar humankapitalet tillvaro.